Malware Propagations in Wireless Ad Hoc Networks Academic Article uri icon

authors

  • Liu, Bo
  • Zhou, Wanlei
  • Gao, Longxiang
  • Zhou, HaiBo
  • Luan, Tom H
  • Wen, Sheng

publication date

  • 2018