Publication trends and knowledge maps of global translational medicine research Academic Article uri icon

authors

  • Ma, Fei-Cheng
  • Lyu, Peng-Hui
  • Yao, Qiang
  • Yao, Lan
  • Zhang, Shi-Jing

publication date

  • 2014