Tuning the Electronic Structure of NiO via Li Doping for the Fast Oxygen Evolution Reaction Academic Article uri icon

authors

 • Fu, Gaoliang
 • Wen, Xiaojian
 • Xi, Shibo
 • Chen, Ziliang
 • Li, Weiwei
 • Zhang, Jia-Ye
 • Tadich, Anton
 • Wu, Renbing
 • Qi, Dongchen
 • Du, Yonghua
 • Cheng, Jun
 • Zhang, Kelvin HL

publication date

 • 2019

has subject area