Quantitative Imaging of Single, Unstained Viruses with Coherent X Rays Academic Article uri icon

authors

 • Song, Changyong
 • Jiang, Huaidong
 • Mancuso, Adrian
 • Amirbekian, Bagrat
 • Peng, Li
 • Sun, Ren
 • Shah, Sanket S
 • Zhou, Z Hong
 • Ishikawa, Tetsuya
 • Miao, Jianwei

publication date

 • October 7, 2008