Soybean intraspecific genetic variation in response to elevated CO₂ Academic Article uri icon

authors

  • Li, Yansheng
  • Yu, Zhenhua
  • Yang, Songchao
  • Jin, Jian
  • Wang, Guanghua
  • Liu, Changkai
  • Herbert, SJ
  • Liu, Xiaobing

publication date

  • 2019