Sex differences in risk factors for stroke: A nationwide survey of 700,000 Chinese Adults Academic Article uri icon

authors

 • Yan, Shijiao
 • Gan, Yong
 • Li, Liqing
 • Jiang, Heng
 • Song, Fujian
 • Yin, Xiaoxv
 • Chen, Liwu
 • Fu, Wenning
 • Wang, Xiaojun
 • Li, Wenzhen
 • Shu, Chang
 • Hu, Sai
 • Wang, Chao
 • Yue, Wei
 • Yan, Feng
 • Wang, Longde
 • Lv, Chuanzhu
 • Wang, Zhihong
 • Lu, Zuxun

publication date

 • 2019