Crowd-driven mid-scale layout design Academic Article uri icon

authors

  • Feng, Tian
  • Yu, Lap-Fai
  • Yeung, Sai-Kit
  • Yin, KangKang
  • Zhou, Kun

publication date

  • 2016