Effects of different N sources on N nutrient and microbial distribution across soybean rhizosphere Academic Article uri icon

authors

  • Wang, Guang-Hua
  • Zhou, Keqin
  • Jin, Jian
  • Pan, Xiangwen
  • Liu, Xiao-Bing

publication date

  • December 2003