Temporal and Spatial Dynamics of Bacterial Community in the Rhizosphere of Soybean Genotypes Grown in a Black Soil Academic Article uri icon

authors

  • JIN, Jian
  • WANG, Guang-Hua
  • LIU, Xiao-Bing
  • LIU, Jü-Dong
  • CHEN, Xue-Li
  • HERBERT, SJ

publication date

  • December 2009