Bacterial Community Structure in a Mollisol Under Long-Term Natural Restoration, Cropping, and Bare Fallow History Estimated by PCR-DGGE Academic Article uri icon

authors

  • WANG, Guang-Hua
  • JIN, Jian
  • LIU, Jun-Jie
  • CHEN, Xue-Li
  • LIU, Ju-Dong
  • LIU, Xiao-Bing

publication date

  • April 2009