Ontology-Based Voice Annotation of Data Streams in Vehicles Conference Paper uri icon

authors

  • Sosunova, Inna
  • Zaslavsky, Arkady
  • Anagnostopoulos, Theodoros
  • Medvedev, Alexey
  • Khoruzhnikov, Sergey
  • Grudinin, Vladimir

publication date

  • 2015