Quantitative structure-activity studies of pyrethroids Academic Article uri icon

authors

  • Kobayashi, Takamitsu
  • Winkler, David Alan
  • Sotomatsu, Tomoko
  • Yang, Hua-Zheng
  • Shigemura, Masao
  • Hachisuka, Hitoharu
  • Nishimura, Keiichiro
  • Fujita, Toshio

publication date

  • September 1991