Integrable discretizations of the Dym equation Academic Article uri icon

authors

  • Feng, Bao-Feng
  • Inoguchi, Jun-ichi
  • Kajiwara, Kenji
  • Maruno, Ken-ichi
  • Ohta, Yasuhiro

publication date

  • 2013