Quantitative study of spin relaxation in rubrene thin films by inverse spin Hall effect Academic Article uri icon

authors

 • Li, Zhihao
 • Li, Tian
 • Qi, Dong Chen
 • Tong, Wei
 • Xu, Liqiang
 • Zhu, Jin
 • Zhang, Zhitao
 • Xu, Hai
 • Zhang, Wenhua
 • Guo, Yuxian
 • Chen, Feng
 • Han, Yuyan
 • Cao, Liang
 • Zhang, Fapei
 • Xiong, Yimin

publication date

 • 2019