Impact of elevated CO2 on C:N:P ratio among soybean cultivars Academic Article uri icon

authors

  • Li, Yansheng
  • Yu, Zhenhua
  • Yang, Songchao
  • Wang, Guanghua
  • Liu, Xiaobing
  • Wang, Chunyu
  • Xie, Zhihuang
  • Jin, Jian

publication date

  • December 2019