Helicobacter pylori-Induced Adrenomedullin Modulates IFN-γ-Producing T-Cell Responses and Contribute to Gastritis Working Paper uri icon

authors

 • Kong, Hui
 • Teng, Yong-sheng
 • Chen, Han
 • Liu, Yu-gang
 • Lv, Yi-pin
 • Mao, Fang-yuan
 • Cheng, Ping
 • Chen, Weisan
 • Zhao, Zhuo
 • Zou, Quan-ming
 • Guo, Gang
 • Zhang, Jin-yu
 • Zhuang, Yuan

publication date

 • October 4, 2019