Comparative transcriptome analysis reveals key genes in the regulation of squalene and beta-sitosterol biosynthesis in Torreya grandis Academic Article uri icon

authors

 • Suo, Jinwei
 • Tong, Ke
 • Wu, Jiasheng
 • Ding, Mingzhu
 • Chen, Wenchao
 • Yang, Yi
 • Lou, Heqiang
 • Hu, Yuanyuan
 • Yu, Weiwu
 • Song, Lili

publication date

 • 2019