De novo transcriptome sequencing of Torreya grandis reveals gene regulation in sciadonic acid biosynthesis pathway Academic Article uri icon

authors

  • Wu, Jiasheng
  • Huang, Jiandiao
  • Hong, Yiwei
  • Zhang, Haizhen
  • Ding, Mingzhu
  • Lou, Heqiang
  • Hu, Yuanyuan
  • Yu, Weiwu
  • Song, Lili

publication date

  • 2018