Quality deterioration of cut carnation flowers involves in antioxidant systems and energy status Academic Article uri icon

authors

  • Song, Lili
  • Liu, Hai
  • You, Yan-li
  • Sun, Jian
  • Yi, Chun
  • Li, Yue-biao
  • Jiang, Yue-ming
  • Wu, Jia-sheng

publication date

  • 2014