Effects of light on production of camptothecin and expression of key enzyme genes in seedlings of Camptotheca acuminate Decne Academic Article uri icon

authors

  • Hu, Yuanyuan
  • Yu, Weiwu
  • Song, Lili
  • Du, Xu Hua
  • Ma, Xiaohua
  • Liu, Yang
  • Wu, Jiasheng
  • Ying, Yeqing

publication date

  • 2016