Light quality modifies camptothecin production and gene expression of biosynthesis in Camptotheca acuminata Decne seedlings Academic Article uri icon

authors

  • Liu, Yang
  • Song, Lili
  • Yu, Weiwu
  • Hu, Yuanyuan
  • Ma, Xiaohua
  • Wu, Jiasheng
  • Ying, Yeqing

publication date

  • 2015