BROWNING INHIBITION AND QUALITY MAINTENANCE OF FRESH-CUT CHINESE WATER CHESTNUT BY ANOXIA TREATMENT Academic Article uri icon

authors

  • YOU, YANLI
  • JIANG, YUEMING
  • DUAN, XUEWU
  • SU, XINGGUO
  • SONG, LILI
  • LIU, HAI
  • SUN, JIAN
  • YANG, HENGMING

publication date

  • October 2007