Trends in long-term cardiovascular and renal burdens of the 2017 clinical practice guideline for hypertension in US adults, 1998-2016 Academic Article uri icon

authors

  • You, Dingyun
  • Han, Liyuan
  • Liu, Jingjing
  • Li, Lian
  • Wu, Qunhong
  • Zeng, Fangfang

publication date

  • 2019