Depressive symptoms and workplace-violence-related risk factors among otorhinolaryngology nurses and physicians in Northern China: a cross-sectional study Academic Article uri icon

authors

 • Fang, Huiying
 • ZHAO, Xiaowen
 • Yang, Haicheng
 • Sun, Peihang
 • Li, Ying
 • Jiang, Kexin
 • Li, Peng
 • Jiao, Mingli
 • Liu, Ming
 • Qiao, Hong
 • Wu, Qunhong

publication date

 • 2018