Top-k most influential locations selection Conference Paper uri icon

authors

  • Huang, Jin
  • Wen, Zeyi
  • Qi, Jianzhong
  • Zhang, Rui
  • Chen, Jian
  • He, Zhen

publication date

  • 2011