Enhancement of Aggregation-Induced Emission in Dye-Encapsulating Polymeric Micelles for Bioimaging Academic Article uri icon

authors

 • Wu, Wen-Chung
 • Chen, Ching-Yi
 • Tian, Yanqing
 • Jang, Sei-Hum
 • Hong, Yuning
 • Liu, Yang
 • Hu, Rongrong
 • Tang, Ben Zhong
 • Lee, Yi-Ting
 • Chen, Chin-Ti
 • Chen, Wen-Chang
 • Jen, Alex K-Y

publication date

 • May 10, 2010

has subject area