Fabrication of and Ultraviolet Lasing in TPE/PMMA Polymer Nanowires Academic Article uri icon

authors

  • Cheng, Kin Hei
  • Zhong, Yongchun
  • Xie, Bo Yu
  • Dong, Yong Qiang
  • Hong, Yuning
  • Sun, Jing Zhi
  • Tang, Ben Zhong
  • Wong, Kam Sing

publication date

  • November 13, 2008