Effects of La3+, Ce3+ on nitrogen removal in sequencing batch reactor Academic Article uri icon

authors

  • Xia, Qing
  • Liang, Rui
  • Mao, Yuxiang
  • Hong, Yuning
  • Ding, Lili
  • Ren, Hongqiang
  • Zhao, Mingyu

publication date

  • September 2009