Dramatic Changes in Bacterial Co-Occurrence Patterns and Keystone Taxa Responses to Cropping Systems in Mollisols of Northeast China Academic Article uri icon

authors

  • Hu, Xiaojing
  • Liu, Junjie
  • Wang, Xinzhen
  • Yu, Zhenhua
  • Yao, Qin
  • Jin, Jian
  • Liu, Xiaobing
  • Wang, Guanghua

publication date

  • 2020