Not by salinity alone: how environmental factors shape fungal communities in saline soils Academic Article uri icon

authors

 • Zhao, S
 • Liu, Junjie
 • Banerjee, S
 • White, JF
 • Zhou, N
 • Zhao, ZY
 • Zhang, K
 • Hu, MF
 • Kingsley, K
 • Tian, CY

publication date

 • 2019