Sequence Selection for Selected Mapping in OFDM Academic Article uri icon

authors

  • XIAO, Yue
  • LIANG, Qihui
  • CHENG, Peng
  • DAN, Lilin
  • LI, Shaoqian

publication date

  • 2011